Algemene voorwaarden

1. Algemene informatie | Potz - Music is Love bv is een radiozender met maatschappelijke zetel aan de Katteboomstraat 80 te 8870 Izegem en met ondernemingsnummer BE0773.609.741. Potz zendt tegen betaling radiocommercials uit in opdracht van adverteerders.

2. Toepasselijkheid | Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Potz en de adverteerder. Afwijkingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen en kunnen niet beschouwd worden als een definitieve wijziging van deze voorwaarden. De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

3. Offerte | Alle offertes zijn, tenzij anders bedongen, vrijblijvend. Alle bedragen zijn exclusief btw. De offertes hebben een geldigheidsduur van 15 kalenderdagen, behoudens anders schriftelijk overeengekomen. Enkel ondertekende offertes kunnen Potz binden.

4. Totstandkoming overeenkomst | Overeenkomsten tussen Potz en adverteerders komen tot stand (1) door ondertekening van een overeenkomst, (2) door verzending van een opdrachtbevestiging door Potz of (3) door de feitelijke uitvoering door Potz van een opdracht van de adverteerder.

5. Betaling | Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar op de zetel in Roeselare binnen 30 dagen na factuurdatum. Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest opbrengen tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 8%. In geval van een laattijdige betaling zal de adverteerder tevens een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom, met een minimum van 100,00 EUR. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien aan de adverteerder een afbetalingsplan is toegekend, doet één laattijdige of onvolledige betaling het afbetalingsplan van rechtswege vervallen. Wanneer een betaling van de adverteerder uitblijft, heeft Potz het recht om de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten.

6. Annulering | Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de adverteerder een vergoeding verschuldigd aan Potz. De vergoeding wordt als volgt berekend: (1) bij annulering tot 5 werkdagen vóór de uitzending: 40% van de uitzendprijs; (2) bij annulering binnen 5 werkdagen vóór de uitzending: 100% van de uitzendprijs. Deze vergoeding dient binnen de 30 dagen na factuurdatum door de adverteerder betaald te worden.

7. Toelaatbaarheid radiocommercials | De adverteerder garandeert dat de radiocommercials niet schadelijk zijn ten opzichte van Potz en derden. De adverteerder zal Potz vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van de niet-naleving van deze bepaling.

8. Aanlevering radiocommercials | Radiocommercials dienen uiterlijk 3 werkdagen voor de eerste uitzending bij Potz ingeleverd te worden. In bijzondere gevallen kan deze termijn, met de goedkeuring van Potz, verkort worden tot 1 werkdag voor de eerste uitzending. Samen met de radiocommercials dienen de namen van alle personen die in de radiocommercial tekst inspreken aan Potz bezorgd te worden, evenals een ingevuld “begeleidingsformulier voor een radiocommercial” (sabam/unisono rechten declaratie). De adverteerder verbindt zich er toe en garandeert alle muziekrechten te zullen betalen. Radiocommercials dienen verder aan volgende technische specificaties te voldoen: (1) de radiocommercials dienen aangeleverd te worden via de weblink die aan de adverteerder bezorgd werd; (2) de radiocommercials dienen aan volgende technische eisen te voldoen: audioniveau -6dB, samplerate 44.1 of 48 KHz, -9 dbfs en WAV formaat (bitrate lineair). Mp3 bestanden voldoen niet aan de kwaliteitsvereisten van Potz. Potz kan audio alleen in Windows formaten afspelen. Audio in AIFF of andere Apple extensies kunnen niet worden behandeld.

9. Weigering radiocommercials | Potz behoudt zich te allen tijde het recht voor om de uitzending van radiocommercials te weigeren, zonder dat dit kan leiden tot enig recht op schadevergoeding voor de adverteerder. Als reden voor weigering gelden onder meer een strijdigheid met de technische specificaties, met de algemene voorwaarden of de geldende wetgeving of de aanwezigheid van andere technische bezwaren. Wanneer Potz de uitzending van een radiocommercial weigert, heeft de adverteerder het recht om: (1) de radiocommercial te wijzigen, zodat deze toch uitgezonden kan worden; of (2) een nieuwe radiocommercial aan te leveren van dezelfdelengte als oorspronkelijk overeengekomen.

10. De uitzending | Potz zal de radiocommercial uitzenden op het in de overeenkomst overeengekomen tijdstip. Wanneer er geen uitzendinstructies bepaald werden, maakt Potz een planning op en bezorgt ze die aan de adverteerder uiterlijk 2 werkdagen voor de eerste uitzending.

11. Klachten | Op straffe van verval moeten alle klachten schriftelijk bezorgd worden aan Potz uiterlijk binnen 15 dagen na de dag van de uitzending of de niet-uitzending. Het louter indienen van een klacht ontslaat de adverteerder niet van zijn betalingsverplichtingen.

12. Aansprakelijkheid | Potz is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde omzet of winst. De aansprakelijkheid van Potz is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de adverteerder aan Potz betaald heeft.

13. Vertrouwelijkheid | De adverteerder zal alle informatie die zij in het kader van offertes, opdrachten en overeenkomsten verkrijgt van Potz strikt vertrouwelijk behandelen, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht.

14. Privacy | Voor zover het door de adverteerder bezorgde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, geldt het volgende: (1) de adverteerder handelt als verwerkingsverantwoordelijke en Potz als verwerker; (2) de adverteerder staat ervoor in dat de verwerking door Potz niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden; (3) Potz zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande instructies van de adverteerder of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; (4) Potz zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren; (5) Potz zal geen sub-verwerker inschakelen en zal geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU zonder voorafgaande toestemming van de adverteerder; (6) Potz zal de adverteerder binnen de 48 uur na ontdekking van een datalek op de hoogte brengen van het datalek, van de gevolgen ervan en van de genomen herstelmaatregelen en (7) Potz zal het aangeleverde advertentiemateriaal na afloop van een termijn van 3 maanden verwijderen.

15. Overmacht | In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van overmacht de uitvoering onmogelijk maakt voor Potz, onverminderd de bevoegdheid van Potz om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Overmacht geeft de adverteerder recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan stakingen, storingen bij stroomvoorzieningen of elke andere gebeurtenis, als gevolg waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Potz kan worden verlangd.

16. Rechtsmacht en toepasselijk recht | De overeenkomsten worden gesloten in Roeselare en zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk of de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.

Potz - Music is Love bv, Katteboomstraat 80 te 8870 Izegem - BE0773.609.741